Privacyverklaring

Privacyverklaring De School voor Moeders (DSvM) 

Dit is de privacyverklaring van De School voor Moeders, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56373384, hierna ook te noemen “DSvM”.

De School voor Moeders hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als je zelf contact opneemt met ons of als wij contact opnemen in het kader van onze dienstverlening. DsvM gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy.

Voor bezoekers van deschoolvoormoeders.nl 

Deze website wordt beheerd door De School voor Moeders, hierna ook te noemen DSvM. Deze Privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan DSvM gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. 

Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert DSvM jouw privacy, onder andere door naleving van de Wetbescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door DSvM beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Waarom is dat nodig? 

De School voor Moeders heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Ontvangers

     

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van een overeenkomst

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 • Klantregistratiesysteem
 • Autorespond

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Verzekeringen
 • Financiële instellingen

Statistisch onderzoek

 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor
  meer info het sub
  kopje Cookies)
 • IP-gegevens

gerechtvaardigd belang

Je gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

 • nvt

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

. Voornaam
. Achternaam
. E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

 • E-marketingtools

Gedragsgericht adverteren

 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor
  meer info het sub
  kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

De gegevens

 • Google
 • Social media websites zoals facebook en linkedin

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor
  meer info het sub
  kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Cookies 

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht DSvM te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij) DSvM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is je inzage te verschaffen en om jouw gegevens te laten aanvullen, te corrigeren of te verwijderen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te legitimeren. Er zal dan een afspraak worden gemaakt om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging persoonsgegevens

De School voor Moeders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we door o.a. gebruik te maken van een met SSL beveiligde website. SSL beveiligt alle uitgewisselde informatie, zoals online aankopen, financiële transacties en persoonsgegevens. 

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via eva@deschoolvoormoeders.nl 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder jouw toestemming verstrekt DSvM jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij DSvM wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

Links naar websites van derden 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van De School voor Moeders. Websites van derden kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden je aan altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen voor het gebruik van die websites.

Wijzigingen van het privacy beleid 

DSvM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij belangrijke wijzigingen zal DSvM er alles aan doen om je per e-mail en via websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Contactgegevens 

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of DSvM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via: eva@deschoolvoormoeders.nl

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Scroll naar top